Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

   w Bychawie

Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia

Informacja dla pacjentów!

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

  1. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  2. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

Złożone przez Państwa oświadczenia zostaną załączone do Państwa dokumentacji medycznej. Wzór oświadczenia poniżej:

Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z  2010 r. Nr 252, poz.1697).
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417 z poźn. zm.).

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Serwis korzysta z technologii cookies w celu prawidłowiej obsługi informacje na temat cookies